Rank Name Points
1 Nick 43,152,293
2 Vishesh 10,212,397
3 Almir 5,877,487
4 Vikas Verma 2,131,604
5 Ashish Koul 757,589
6 manny 745,750
7 Hakim 651,662
8 saurabhlakhanpal 615,898
9 laks 520,475
10 jyotiprakash 474,403
11 AndyLitch 450,701
12 0713910067 420,685
13 JeanLRoue 401,008
14 trimalakumar 388,292
15 ruth 348,013
16 deepakjipaulson 339,038
17 JPH 334,736
18 Cyril Myshkin 322,510
19 Junaid Jan 314,380
20 kashifulhaq 308,125