Rank Name Points
1 Nick 41,802,885
2 Vishesh 9,825,413
3 Almir 5,753,925
4 Vikas Verma 2,106,216
5 Ashish Koul 720,924
6 manny 716,741
7 Hakim 651,203
8 saurabhlakhanpal 596,885
9 laks 507,544
10 jyotiprakash 458,414
11 AndyLitch 418,307
12 JeanLRoue 400,844
13 0713910067 400,014
14 trimalakumar 376,305
15 ruth 335,549
16 deepakjipaulson 332,009
17 JPH 331,080
18 Cyril Myshkin 314,419
19 Junaid Jan 311,215
20 kashifulhaq 306,120